XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Mikołaja Kopernika w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;

Filmy na stronie nie posiadają napisów dla osób głuchych;

Nie wszystkie grafiki i zdjęcia posiadają opisy alternatywne ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana duża ilość zdjęć;

Odnośniki do stron zewnętrznych i dokumentów otwierają się w nowych oknach.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Wilamowski, belf@xivlo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 507172373. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ulicy Wawrzyniaka – brak ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  • Istnieje podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ulicy Wawrzyniaka
  • Do szkoły może wejść osobą z psem asystującym.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2023-03-28.