Ogólna klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mi. Kopernika w Gdyni, adres do korespondencji: 81-049 Gdynia ul. Wejherowska 55, e-mail liceum@xivlo.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl
 3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
  i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo – opiekuńczej Placówki, a także promocja Szkoły.
 5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Szkołę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego
 8. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
  z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).