Informacja dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XIV Liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Wejherowska 55, 81– 049 Gdynia, email: sekretariat@xivlo.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara MatczyńskaZatarska, email:

iod.edukacja@gdynia.pl

3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim  dedykowanym systemie zdalnego nauczania.

4. Administrator przetwarza dane osobowe wykonując zadania realizowane interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do których należy 
świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych w związku z art. 35 i 44a ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID19.

5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m.in. takie jak: platforma edukacyjna, narzędzia do e
learningu, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe np. Google Classroom, Microsoft Office 365 w tym Microsoft Teams. 
6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy zakresu ochrony danych osobowych. Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) jak i poza nim. 
7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. 
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej formy edukacji. 
9. Posiada Pani/Pan prawo: 
▪ dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
▪ prawo ich sprostowania,
▪ prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
10. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00193 Warszawa, ul. Stawki 2.