Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna
dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U .UE. L
2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. M.

Kopernika w Gdyni, adres do korespondencji:81049 Gdynia ul. Wejherowska 55,
email: liceum @xivlo.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara MatczyńskaZatarska, email:
iod.edukacja@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony
mienia Placówki.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108 a
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 doprecyzowanie
zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) zapewnianie bezpiecznych warunków
zajęć i pracy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu
wykonania obowiązku prawnego, a także dostawcy usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na
świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów monitoringu wizyjnego.

6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w
oparciu o otrzymane dane osobowe.

8. Monitoring obejmuje powierzchnię taką jak: obszar terenu zewnętrznego parking, boiska
szkolne, korytarze wewnętrzne szkoły.

9. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie
do 10 dni od dnia nagrania.

10. Posiada Pani/Pan prawo:

prawo dostępu do swoich danych w siedzibie ADO,

prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

11. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00193 Warszawa, ul. Stawki 2.