Klauzula informacyjna – rekrutacja do szkoły

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Wejherowska 55, 81049 Gdynia,
email:
liceum@xivlo.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara MatczyńskaZatarska, email:
iod.edukacja@gdynia.pl
3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnegrozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione
są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych
IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych
odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.

5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

9. Posiada Pani/Pan prawo:

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo ich sprostowania,

prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

10. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00193 Warszawa, ul. Stawki 2.